Systém kvality laboratorní práce

Laboratoř je laboratoří akreditovanou Českým akreditačním institutem podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V roce 2019 úspěšně reakreditovala podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Laboratoř je laboratoří schválenou Ústavem pro státní kontrolu biopreparátů a veterinárních léčiv Brno pro kontrolu veterinárních léčiv. Od srpna 2019 je laboratoří registrovanou v systému GMP+ .

Všechny tyto systémy podléhají dozoru předmětných organizací a jsou pravidelně auditovány.
Laboratoř se aktivně zapojuje do vícerých systémů kontroly kvality analytické práce. Je zapojena do kruhových testů pořádaných tuzemskými i mezinárodními centry (FAPAS, FEPAS, ÚKZÚZ Brno a další). V kruhových testech je dosahováno velmi dobrých výsledků.

Samozřejmostí je používání certifikovaných referenčních materiálů od tuzemských i světových dodavatelů.

Veškerá prováděná stanovení (včetně neakreditovaných) jsou prováděna podle pravidel správné laboratorní praxe, jsou regulována a pravidelně validována popř.revalidována.

Kompletní evidence (vzorky, kontrola kvality, metrologie) je v laboratoři prováděna v moderním, validovaném software LABSYSTEM v.7.1, který zajišťuje plnou integritu a dohledatelnost vkládaných dat. Pro validace a jejich vyhodnocení je naví vyžívám ještě chemometrický software EffiValidation.

Stanovení, jejichž provádění by bylo z důvodu nízké frekvence neekonomické nebo ho neumožňuje provádět naše instrumentace, zajišťujeme v prověřených smluvních laboratořích pracujících pod odpovídajícím systémem kvality.